Menu

Algemene Voorwaarden Calibris Advies.

Bron: Jeroen Breur

 

Algemene voorwaarden van de Stichting Calibris Advies, statutair gevestigd te Bunnik

 

Artikel 1 Definities

1.1         In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

                   Calibris Advies: de gebruiker van de algemene voorwaarden

                   Opdrachtgever: de wederpartij van Calibris Advies

                   Overeenkomst: de overeenkomst tussen Calibris Advies en Opdrachtgever

 

Artikel 2 Algemeen

2.1         Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Calibris Advies en Opdrachtgever waarop Calibris Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2         De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die voorwaarden na overleg met Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk door Calibris Advies zijn geaccepteerd. Voor zover Opdrachtgever een overeenkomstige bepaling hanteert, prevaleren de voorwaarden van Calibris Advies.

2.3         Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Calibris Advies en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4         Calibris Advies is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

 

Artikel 3 Offertes

3.1         Bij het opstellen van de offerte kan Calibris Advies uitgaan van de juistheid en volledigheid van alle door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie.

3.2         De door Calibris Advies gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 4 weken, tenzij anders aangegeven.

3.3         Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Calibris Advies daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Calibris Advies anders aangeeft.

3.4         Een samengestelde prijsopgave verplicht Calibris Advies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5         Eerder aanvaarde aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere opdrachten.

3.6         Levertijden in offertes van Calibris Advies zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.7         De opdracht komt tot stand zodra Calibris Advies de offerte ongewijzigd en getekend retour heeft ontvangen, respectievelijk de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1         Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Calibris Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2         Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Calibris Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Calibris Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Calibris Advies zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3         Calibris Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Calibris Advies is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.4         Indien medewerkers van Opdrachtgever bij de werkzaamheden van Calibris Advies zijn betrokken, draagt Opdrachtgever ervoor zorg dat deze tijdig beschikbaar zijn.

4.5         Opdrachtgever vrijwaart Calibris Advies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

4.6         Opdrachtgever vrijwaart Calibris Advies voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever aan Calibris Advies verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

4.7         Indien Opdrachtgever aan Calibris Advies informatiedragers, elektronische bestanden of anderszins geautomatiseerde programmatuur verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen, defecten en/of andere gebreken.

4.8         Alle opdrachten van Opdrachtgever beschouwt Calibris Advies als uitsluitend aan haar gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke en stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk dienovereenkomstig aanpassen, ook ten aanzien van eventuele daaraan verbonden gevolgen voor de oorspronkelijk overeengekomen tarieven respectievelijk prijzen.

5.2         Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Calibris Advies zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

Artikel 6 Tarieven en kosten

6.1         In de offerte worden de geldende tarieven respectievelijk prijzen vermeld. Hierbij wordt tevens aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reis- en verblijfskosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen deze afzonderlijk worden berekend.

6.2         Jaarlijks kunnen de tarieven worden aangepast. Calibris Advies zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging kenbaar maken. Calibris Advies zal daarbij de omvang en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

6.3         Calibris Advies is daarnaast gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zij kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de prijzen ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

6.4         Bovendien mag Calibris Advies de tarieven respectievelijk prijzen verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk, in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht, in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Calibris Advies dat in redelijkheid niet van Calibris Advies mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen tarieven respectievelijk prijzen.

 

Artikel 7 Betaling

7.1         Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Calibris Advies aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2         Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.3         In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Calibris Advies op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.4         Calibris Advies heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Calibris Advies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Calibris Advies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.5         In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van de declaratie aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

 

Artikel 8 Incassokosten

8.1         Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, indien de incasso aan een deurwaarder of advocaat in handen wordt gegeven. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

8.2         Indien Calibris Advies hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.3         De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1         Klachten over de uitvoering van het werk en/of geleverde goederen en materialen dienen door Opdrachtgever binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht, althans voor zover van toepassing een deel daarvan, dan wel na ontvangst van de goederen en materialen, schriftelijk te worden gemeld bij Calibris Advies. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Calibris Advies in staat is adequaat te reageren.

9.2         Indien een klacht door Calibris Advies gegrond wordt geacht, zal Calibris Advies door Opdrachtgever in staat worden gesteld de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals overeengekomen.

9.3         Reclames over facturen dienen binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Calibris Advies te worden ingediend.

9.4         Alle vorderingen van Opdrachtgever verjaren, voor zover zij niet reeds eerder zijn vervallen, na één jaar te rekenen vanaf het moment waarop de opdrachtnemer met de tekortkoming bekend is.

 

Artikel 10 Opzegging/annulering

10.1        Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd dan wel wordt geannuleerd door Opdrachtgever, heeft Calibris Advies recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging/annulering ten grondslag liggen die aan Calibris Advies zijn toe te rekenen.

10.2        Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Bij annulering wordt in ieder geval het onderstaande percentage van de afgesproken kosten in rekening gebracht:

-  binnen 2 werkdagen voor de afgesproken presteerdatum: 100%

-  binnen 2 weken tot 2 dagen voor de afgesproken presteerdatum: 75%

-  binnen 3 tot 2 weken voor de afgesproken presteerdatum: 50%

-  tot 3 weken voor de afgesproken presteerdatum: 25%

10.3        Annulering bij individuele inschrijving van personeelsleden voor training en opleiding:

-  binnen 2 werkdagen voorafgaand aan de eerste cursusdag: 100%

-  binnen 2 weken en 2 werkdagen voorafgaand aan de eerste cursusdag: 75%

-  binnen 3 tot 2 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag: 50%

-  binnen 4 en 3 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag: 25%

-  binnen 6 tot 4 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag: € 25,- administratiekosten

-  tot 6 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag: kosteloos

De cursist heeft twee weken bedenktijd na aanmelding. In deze twee weken kan de cursist afzien van de cursus zonder annuleringskosten. Deze termijn geldt tot 6 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door Calibris Advies, zal zij in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

10.4        Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Calibris Advies extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1        Calibris Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Calibris Advies heeft daartoe in ieder geval het recht indien:

-  Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;

-  Na het sluiten van de overeenkomst Calibris Advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

-  Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichting uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2        Voorts is Calibris Advies bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3        Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Calibris Advies op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.4        Indien er sprake is van ontbinding van een overeenkomst waarin Calibris Advies een gebruiksrecht heeft verleend, is Opdrachtgever verplicht alle door Calibris Advies geleverde zaken en/of materialen binnen 30 dagen aan Calibris Advies te retourneren.

11.5        Indien Opdrachtgever geen gevolg geeft aan hetgeen is bepaald in artikel 11 lid 3 sub b, is Opdrachtgever aan Calibris Advies een boete verschuldigd à € 100,- per dag, voor iedere dag dat Opdrachtgever in gebreke blijft en welke aanvangt de dag na de dag waarop Opdrachtgever de zaken en/of materialen aan Calibris Advies had behoren te retourneren.

11.6        Indien Calibris Advies de nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.7        Calibris Advies behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1        Calibris Advies spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomst de Gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) uit te voeren. Daarmee staat Calibris Advies in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

12.2        Indien Calibris Advies jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

12.3        Indien Calibris Advies aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het verzekerd bedrag met betrekking tot het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.4        Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

-  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Calibris Advies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan Calibris Advies toegerekend kunnen worden;

-  de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.5        Calibris Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke.

12.6        De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden ook wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondergeschikten, niet-ondergeschikten en/of derden van wie Calibris Advies zich bedient.

12.7        Alle ondergeschikten van Calibris Advies alsmede niet-ondergeschikten en/of derden van wie Calibris Advies zich bedient kunnen zich tegenover Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Calibris Advies beroepen op de bepalingen in dit artikel.

 

Artikel 13 Gebruiksrecht

13.1        Indien Calibris Advies aan Opdrachtgever een gebruiksrecht verleent, wordt aan Opdrachtgever een strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht verleend om de geleverde zaken en/of materialen te gebruiken. Het gebruiksrecht strekt niet verder dan de rechten en bevoegdheden, die bij deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Het verlenen van een gebruiksrecht heeft geen overdracht of overgang van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht op de geleverde zaken of materialen tot gevolg.

13.2        Het gebruiksrecht wordt aan Opdrachtgever slechts verleend voor eigen gebruik. Als eigen gebruik geldt het gebruik door eigen medewerkers van Opdrachtgever. Onder eigen medewerkers wordt niet verstaan medewerkers van aan Opdrachtgever gelieerde bedrijven of instellingen, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

13.3        Het gebruiksrecht wordt aan Opdrachtgever slechts verleend voor het aantal gebruikers waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Van geleverde zaken en/of materialen mogen door Opdrachtgever geen kopieën worden gemaakt.

13.4        Indien naast de vergoeding voor het gebruiksrecht tevens een periodiek verschuldigde vergoeding is overeengekomen, bestaat die vergoeding zowel uit een vergoeding om de geleverde zaken gedurende een bepaalde periode te gebruiken, als uit een vergoeding voor een tussen partijen overeengekomen onderhoudsinspanning van Calibris Advies. Calibris Advies zal tegenover de betaling van de vergoeding voor het gebruiksrecht en de onderhoudsvergoeding de geleverde zaken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen en ervoor zorgdragen, dat de geleverde zaken up-to-date en in goede staat kunnen worden gebruikt door het aantal gebruikers waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

13.5        Opdrachtgever verplicht zich de onder gebruiksrecht geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1        Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2        Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Calibris Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Calibris Advies niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Calibris Advies worden daaronder begrepen.

14.3        Calibris Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Calibris Advies haar verplichtingen had moeten nakomen.

14.4        Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.5        Voor zover Calibris Advies ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Calibris Advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

15.1        Alle door Calibris Advies geleverde zaken blijven eigendom van Calibris Advies, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. De door Calibris Advies geleverde zaken blijven in ieder geval eigendom van Calibris Advies totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Calibris Advies gesloten overeenkomsten is nagekomen.

15.2        Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

15.3        Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Calibris Advies zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

15.4        Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek ter inzage te geven.

15.5        Door Calibris Advies geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

15.6        Voor het geval dat Calibris Advies zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan Calibris Advies of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Calibris Advies zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 16 Risico-overgang

16.1        Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1        Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Calibris Advies zich de rechten en bevoegdheden voor die Calibris Advies toekomen op grond van de Auteurswet.

17.2        Alle door Calibris Advies verstrekte stukken, zoals (oefen)boeken, testmateriaal, (service)documenten, plannen, rapporten, adviezen, overeenkomsten, geautomatiseerde programmatuur en dergelijke mogen alleen met voorafgaande toestemming van Calibris Advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken anders voortvloeit.

17.3        Calibris Advies behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 18 Niet-overname personeel

Partijen zullen voorafgaand aan, gedurende de uitvoering en binnen één jaar na het beëindigen van de opdracht geen medewerkers van de andere partij in dienst nemen of daartoe uitnodigen, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

 

Artikel 19 Geheimhouding

19.1        Partijen zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen over alle informatie die hen bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst door de andere partij beschikbaar is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

19.2        Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend of toegankelijk is of informatie die reeds in het bezit was van de informatie ontvangende partij op het moment dat ze door de andere partij werd verstrekt of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

 

Artikel 20 Persoonsgegevens

Calibris Advies verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Calibris Advies. Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Calibris Advies.

 

Artikel 21 Klachten/Geschillen

21.1        Indien Opdrachtgever niet tevreden is over levering van de door Calibris Advies geleverde dienst(en), is het mogelijk een klacht in te dienen. Het klachtenformulier is te downloaden via de website van Calibris Advies.

21.2        Op alle door Calibris Advies gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.3        Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen Calibris Advies en Opdrachtgever, zullen in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Utrecht. Niettemin heeft Calibris Advies het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 22 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn op 22 juli 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder dossiernummer van Calibris Advies 62542257.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie tenzij bij het tot stand komen van de overeenkomst met Opdrachtgever een eerdere versie van toepassing is verklaard.